بازگشت به صفحه قبل

     جهانی شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

جهانی شدن جلد سوم

جهانی سازی  به معنی تجارت آزاد نیست.

ديويد مك‌نلي

برگردان ا.جواهريان

ُبعدهای سهگانه امپرياليسم جديد

ميشل هوسون

برگردان: ب. کيوان

نظام جهانی سرمايهداری و تحليلهای تئوريک آن

رمی هره را

ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی

"توسعه" حقيقت يا اسطوره؟

 

 سميرامين در گفتگو با "سرژ لاتوش"

 برگردان: مجتبى طالقانى

جهانى شدن سرمايهدارى

الن ميكسنز وود

ترجمه: ف.م. هاشمى

سرمايه‌داري در نقشِ اقتصادي جهاني

مصاحبه‌ي هوک گوتمان با هري مگداف

 

 

 

 

جهانی شدن جلد دوم

بحثی پیرامون پسامدرنیسم

نوشته‌ :   دگ هنوود

ترجمه :  دكتر مرتضی محیط

جامعه فراصنعتی در راه

نویسنده:        دانیل بل

مترجم:    سپیده گوران

سقوط

نویسنده: دانیل بل

مترجم: ص. مهرداد

ویژ‌گي‌های برجسته اقتصادهای فراصنعتی

(نقد و بررسی آری آلوین تافلر)

نویسنده:بوریس فرانكل

فرهنگ توسعه

دوران های قدرت

نوشتاری از فرانسیس فاکس و ریچارد. ا. کلوارد

برگردان: مهرنوش کیان

اقتصاد آمریکا: بازگشت رکود

مانتلی ریویو

مترجم: نازیلا برگ شادی

 چهره جدید سرمایه داری

سردبیری مانتلی ریویو

ترجمه: مرتضی محیط

 

جهانی شدن جلد اول