دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

جهاني شدن

 

(جلد سوم)

 

بيدار

 

نام كتاب: جهاني شدن(جلد سوم)

نويسندگان:ديويد مك‌نلي، ميشل هوسون، رمي هره را، سمير امين، هري مگداف،الن مكسينزوود،

مترجمان: ا.جواهريان، ب.كيوان، ت.حقشناس،ح.ساعي،م.  طالقاني، ز.سحرخيز

انتشارات بيدار

طرح روي جلد:كريم 

 آدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

فهرست

جهانی سازی  به معنی تجارت آزاد نیست. ديويد مك‌نلي                           5

ُبعدهای سه گانه امپرياليسم جديد ميشل هوسون                                  45

نظام جهانی سرمايه‌داری و تحليل های تئوريک آن رمی هره را                   59

"توسعه" حقيقت يا اسطوره؟ پرسش و پاسخ با سميرامين                        75

جهانى شدن سرمايهدارى الن ميكسنز وود                                             89

سرمايه‌داري در نقشِ اقتصادي جهاني هري مگداف                                  99