دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

دردفاع از سوسیالیسم

 

(جلد15)

 

 

 

 

 

گروه مترجمان

 

نام كتاب: در دفاع از سوسیالیسم(جلد15)

نويسندگان:دیوید لایبمن، دیوید شوایکارت، مایکل لبووتیز، الکس کالینیکوس،

مترجمان: ح. ریاحی، ح. آزاد، فروغ اسدپور، ب. کیوان، ب. کشاورز، ش.شاکری

انتشارات بيدار

طرح روي جلد: فوسه

 

 آدرس:

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

در سوئد:

Andishe

Box2233

40314Götenborg

sweden

 

 

 

 

فهرست

 

هفت تز پیرامون سوسیالیسم پرتوان قرن بیست و یکم...................دیوید لایبمن.......................5

 

ده تز در باره مارکسیسم و گذار به کمونیسم..................... .....دیوید شوایکارت...............33

 

هفت پرسش دشوار: دشواری­های خودگردانی یوگسلاوی..... مایکل لبووتیز....................79

 

دموکراسی اقتصادی سوسیالیسم.............................................دیوید شوایکارت...............93

 

سوسیالیسم؛ رهیافتی سیاسی................................................ آلکس کالینیکوس...........117

 

نقد مارکسیستی بر پسامارکسیسم.......................................... جیمز پتراس..................131

 

مديريت مشترك بديلي براي سرمايه­سالاري.......................... مايكل لبوويتز................165