دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

معرفی كتاب تاریخ، سیاست و جنبش كارگری

 

 نام كتاب: تاریخ، سیاست و جنبش كارگری

نویسندگان: پری اندرسن

مترجم: رامون و دیگران

 انتشارات بیدار

پری اندرسن سردبیر نشریه وزین نیو‌لفت‌ریویو نزد فعالان چپ به عنوان یكی از متفكران برجسته تئوری ماركسیسم كه داری اطلاعات گسترده تاریخی، نویسنده‌ی زبردست با نثر زیبا شناخته شده است. از پری اندرسن تا كنون دو اثر به فارسی به نام ماركسیسم غربی و تناقضات آنتونیو گرامشی منتشر شده بود.

كتاب تاریخ، سیاست و جنبش كارگری سومین كتاب از پری اندرسن است كه نشر بیدار اخیرا آن را به چاپ رسانده است. ین كتاب شامل مجموعه مقالاتی است كه در سه حوزه تاریخ، سیاست و جنبش كارگری به نگارش درآمده است.

 پری اندرسن در مقاله مفصل خود به نام تبار اسلام و دودمان‌هی حكومت مطلقه تلاش مي‌كند علت زوال امپراطور عثمانی مورد بررسی قرار دهد. در بخش سیاست كه قسمت اعظم كتاب را تشكیل مي‌دهد پری اندرسن به تحلیل استالینیسم از دیدگاه تروتسكی، به كودتی اوت در شوروی، مفهوم انترناسیونالیسم و رابطه آن با مساله ملی و به مساله كمونیسم پس از فروپاشی شوروی مي‌پردازد.

 با هر موضعی كه به دیدگاه پری اندرسن برخورد كنیم نمي‌توانیم وسعت دیدگاه و بررسی ژرف مسیل را از نظر او منكر شویم. پری اندرسن در مقاله استالینیسم از دیدگاه تروتسكی بدون پیش‌داروری ریج نكات قوت تحلیل تروتسكی را برمي‌رسد و نادرستی پاره‌ی از پیش‌بیني‌هی او را به نحو مستدل نشان مي‌دهد. او در مقاله‌ی دیگر به نام تاملاتی در كودتی اوت در شوروی یك ژورنالیسم زیبا را به نمیش مي‌گذارد. پری اندرسن در مقطع كودتا در شوروی به سر مي‌برد. همین امرتحلیل او را زنده، مشخص و جاندار ساخته است. او  با بررسی حوادث و رخدادهی جاری ارتباط درونی آن‌ها را بر مي‌شمارد و زمینه‌هی تكوین آن‌ها را از بطن دوران قبلی نشان مي‌دهد. مطالعه ین مقاله مخصوصا بری غالب فعالان چپ كه در دیره رویدادها بیتوته مي‌كنند و به روندهی عمیق نهفته در پس رخدادها بي‌توجه مي‌مانند مي‌تواند بسیار آموزنده باشد.

قسمت آخر مقاله به محدودیت‌ها و امكانات عمل اتحادیه صنفی اختصاص دارد. به راستی در تحلیل از ذات و سرشت اتحادیه، امكانات و محدودیت‌هی آن، مقاله پری اندرسن جزء معدود بررسي‌هیی است كه نظیر ندارد.

 ین كتاب بری فعالان چپ درس‌هیی گرانبهیی در تحلیل، در اتخاذ سیاست و در كاربرد عملی تئوری ماركسیسم در بردارد. ما مطالعه مجموعه مقالات پری اندرسن را به فعالات چپ توصیه مي‌كنیم. 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544