دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

معرفی كتاب تجدید آریش جنبش‌هی اجتماعی

 

نام كتاب: تجدید آریش جنبش‌های اجتماعی

نویسندگان: میشل لووی و دیگران

مترجم: بهروز آشتیانی و دیگران

 انتشارات بیدار

نشر بیدار به تازگی جلد دوم كتاب تجدید آریش جنبش‌هی اجتماعی را منتشر كرده است. ین جلد از كتاب را مي‌توان به لحاظ تمركز بر موضوع به دو بخش تقسیم كرد. بخش اول كتاب به عملكرد نئولیبرالیسم و اثرات آن بر زندگی مردم مي‌پردازد. پس از فروپاشی اردوگاه شوروی و در هلهله رقص مرگ كمونیسم فوكویاما از عبارت پیان تاریخ استفاده كرده بود و بانو مارگرت تاچر سوگلی بازار آزاد اعلام كرد كه در برابر سرمیه دیگر بدیلی وجود ندارد. اما آن‌ها فراموش كرده بودند كه علت وجودی مبارزات مردم نه به خاطر وجود اردوگاه شوروی بلكه در وجود خود نظام نابرابر سرمیه‌داری نهفته است. زمانی كه سران هفت كشور ثروتمند دنیا در سیاتل به قصد تدوین سیاست بری دیگر كشورها دور هم گرد آمده بودند با موجی از اعتراضات توده‌ی مواجه مي‌شوند تا آنجا كه نمي‌توانند حتی اجلاس خود را در پناه هزاران پلیس برگزار كنند. ویلیام تاب در مقاله‌ی با عنوان بعد از سیاتل تلاش مي‌كند درونمیه سیاست سرمیه‌داری را برملا كند و ارتباط اعتراضات توده‌ی را با جوهر استراتژي‌هی  سرمیه‌داری نشان دهد. در همین راستا سمیر امین نیز مي‌كوشد رابطه استراتژی كشورهی سرمیه‌داری در داوُس و همیش بزرگ ضدسرمیه‌داری در سوئیس را روشن كند. هم ویلیام تاب و هم سمیر امین مختصات جنبش‌هی اجتماعی را برمي‌شمارند و تمیز آن‌ها را با جنبش‌هی دوره‌هی دیگر مبارزه علیه سرمیه‌داری نشان مي‌دهند.

بخش دوم كتاب اساسا به تجربه حزب كارگران برزیل اختصاص دارد. در ین قسمت برخی از مقالات تاریخچه پیدیش PT  برزیل را روشن مي‌كنند، بخشی از مقالات عروج حزب كارگران برزیل را در كسب قدرت نشان مي‌دهند؛ و بخش ‌آخر مقالات كارنامه و عملكرد ین حزب پس از كسب قدرت را مورد بررسی قرار مي‌دهند. سئوال اصلی و مركزی ین بخش از كتاب ین است كه یا چپ بدون توجه به شریط مي‌تواند قدرت سیاسی را به دست گیرد؟ اگر یك حزب چپ در قدرت سیاسی وصیی بورژوازی را اجرا كند آنگاه كسب قدرت واجد چه ارزشی بری آن محسوب مي‌شود؟ یا استرتژی زاپاتیست‌ها كه خود را یك جریان ضد قدرت معرفی مي‌كنند تامل‌برانگیزتر از كارنامه حزب كارگران برزیل محسوب نمي‌شود ؟ یا بر عكس یا قدرت سیاسی امكانات مساعدی بری گسترش فعالیت یك حزب چپ فراهم نمي‌كند ؟ اهرم قدرت ضرورتا یك حزب چپ را در برابر كارگران و زحمتكشان قرار مي‌دهد ؟ پاسخ اصولی به ین سئوالات كدام است و چپ یران كدام استراتژی را بین حزب كارگر برزیل یا زاپاتیست‌ها انتخاب مي‌كند؟ مطالعه‌ی ین كتاب به سهم خود زمینه‌ی مناسبی بری دستیابی به اندیشه‌ی مستقل نزد نیروهی چپ فراهم مي‌سازد.

 

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544