دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 یادواره‌ی پل سوئیزی

زیر نظر خلیل رستم خانی

 انتشارات بازتاب نگار

فصلنامه اقتصاد سیاسی

شماره 4

ویژه پل سوئیزی

 پل سوئیزی 

وفادار یه سوسیالیسم تا دم مرگ

نشر بیدار

پس از خاموشی پل سوئیزی سه مجموعه در بزرگداشت او  به فاصله اندكی به زبان فارسی منتشر شده است. دو مجموعه از این یادواره‌ها در ایران با نام یادواره‌ی پل سوئیزی كه زیر نظر خلیل رستم‌خانی و دیگری شماره چهار فصل‌نامه اقتصاد سیاسی منتشر شده و مجموعه سوم در خارج كشور توسط نشر بیدار انتشار یافته است. مقاله بیوگرافیك جان بلامی فوستر شاگرد وفادار او زینت‌بخش هر سه مجموعه  است. این مقاله در ویژه نامه مخصوصی كه زیر نظر رستم‌خانی تهیه شده نسخه‌ای است كه بنا به گفته و پیشنهاد او به بلامی فوستر پس از تكمیل و اصلاحات نهایی شده و با متن دو مجموعه دیگر اندكی تفاوت دارد.

 هر سه مجموعه از مصاحبه‌هایی مفصل با پل سوئیزی پیرامون موضوعات گوناگون تشكیل شده است. در فصل نامه اقتصاد سیاسی یك مصاحبه و در دو مجموعه دیگر سه مصاحبه گردآوری شده است.

در یادواره‌هایی كه در ایران منتشر شده‌اند نظریات اقتصادی پل سوئیزی پیرامون سرمایه‌داری انحصاری، مساله مازاد و گرایش نزولی نرخ سود برجسته است. دریادواره‌ای كه توسط نشر بیدار منتشر شده نظرات سوئیزی پیرامون تبیین جوامع نوع شوروی، گذار به سوسیالیسم و دغدغه‌های زیست‌محیطی او بیش‌تر به چشم می‌خورد.

دریادواره‌ای كه زیر نظر خلیل رستم‌خانی به چاپ رسیده خاطرات شخصی فعالان چپ ایرانی با پل سوئیزی جنیه پررنگی دارد. در فصل‌نامه اقتصاد سیاسی سه تفسیر كوتاه از بابك احمدی، فریبرز رئیس‌دانا و سر دبیر مجله وجود دارد كه در حد معینی بر آثار و شخصیت سوئیزی به روشنگری می‌پردازند. در ویژه‌نامه نشر بیدار اما ارائه مستقیم آثار نه تفسیر آن‌ها برجستگی بیشتری دارد.

انتشار این یادواره‌ها گام مقدماتی است در بزرگداشت پل سوئیزی و ادای سهمی است نسبت به اندیشه‌پردازی كه به مدت 60 سال با روح خلاق و  غیر جزمی در راستای شكوفایی اندیشه ماركسیسم تلاش ورزیده است.در این جا باید تاسف خورد از بابت این امر كه گروه‌های سیاسی چپ به پاس وفاداری او به آرمان بزرگ رهایی بشری چیزی منتشر نكرده و باید از دكتر محیط تشكر كرد كه دهها مقاله را از مجله مانتلی ریویو به زبان فارسی به خوانندگان ایرانی تقدیم كرده است.