دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

معرفی دهمين شماره گاهنامه بيدار

 

دهمين شماره گاهنامه بيدار که به نقد و بررسی کتاب معروف "خداحافظ پرولتاريا"ی آندره گرز اختصاص دارد منتشر شده است.

در اين شماره ريچارد هايمن درمقاله‌ای تحت عنوان"پرولتاريای رو به زوال آندره گرز" استدلال‌های او را معرفی می کند و نکات برجسته و در عين حال برخی انتقادات بر انديشه‌ی گرز را برمی‌شمارد.

 شون ساير در مقاله‌ای به نام "آندره گرز، کار و آزادی" با لحن انتقادی برابر دانستن عرصه خصوصی وشخصی را نسبت به عرصه عمومی واقتصادی ارتجاعی می نامد و حل نهايی اين تضاد را با فرارفتن از اين دو عرصه امکان پذير می داند.

 الن مکسينزوود در نقد کتاب خدا حافظ پرولتاريا با احیای نظريه مارکسیستی مبنی بر اينکه "از نظر مارکسيسم مبارزه طبقاتی موتورمحرکه تاريخ است و طبقه کارگر در جامعه سرمايه داری....تنها طبقه‌ای است که بنا به منافع و شرايط زندگی خود امکان زوال طبقات را فراهم  می‌آورد واز اين رو کسب قدرت سياسی نه به مثابه هد ف بلکه هم‌چون وسيله‌ای در خدمت نابودی طبقات قرار دارد" به چالش نظريه آندره گرز می‌پردازد.

 ارنست مندل در مقاله‌ای به نام  "بحران کنونی وآينده کار" نه تنها از نقطه نظر تئوريک مفهوم پرولتاريا را به پرولتاريای صنعتی محدود نمی کند بلکه با رجوع به آثار مارکس يک تعريف جامع از اين طبقه بدست می دهد. به علاوه مندل از نقطه نظر تجربی نيز تلاش می کند که تز آندره گرز را مورد سئوال قرار دهد و با ارائه آمارهای مستند اثبات می کند که پرولتاريا نه تنها زوال پيدا نکرده بلکه دامنه آن بسيار گسترش پيدا کرده است.

 آخرين مقاله اين شماره بيدار به خود آندره گرز اختصاص دارد که در آن به بازبينی تزهای خود می پردازد. آندره گرز در اين مقاله که با عنوان "دستور کار جديد " مشخص می شود بار ديگر نقش و اهميت تشکل‌های کارگری را مورد تاکيد قرار می‌دهد و با تجديد آرايش جنبش کارگری مخصوصاً در خارج از محيط کار و در پيوند با جنبش‌های جديد اجتماعی دوباره بر اهميت طبقه کارگر تاکيد می‌ورزد.

  مقالات اين شماره بيدار به همت م. ر. رحيمی وح. رياحی به فارسی ترجمه شده‌اند. ما مطالعه اين شماره بيدار را به علاقه مندان بحث‌های کارگری توصيه می کنيم.

 

علاقمندان به دريافت اين کتاب می توانند به آدرس زير مراجعه کنند.

Iranscher kulturverein(Bidar)

Bei Iranische Bibliothek

Am Judenkirchhof 11c

D-30167 Hannover

Germany