دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

تاريخ، سياست، جنبش كارگري

 

پري اندرسن

منتخب مقالات

بيدار

تاريخ، سياست، جنبش كارگري

پري اندرسن

برگردان: ح.ايثار، رامون، ح.ساعي، ب. سياووشان، خسرو

طرح روي جلد: كريم

انتشارات بيدار

چاپ و صحافي فوسه كپي

 

آدرس:

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                   

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)

Stadsparkasse Hanoover

Kt-Nr:172073

BLZ:25050180

 

فهرست:

 

تبار اسلام دودمان‌هاي حكومت‌هاي مطلقه                              5

تفسير ترتسكي در باره استالينيسم                                       39

تاملاتي درباره كودتاي اوت                                                    57

قهر و توافق                                                                       75

چه بدیلی برای سرمایه‌داری؟                                                109

انترناسيوناليسم يك خلاصه                                                  119

حدود و امكانات عمل اتحاديه صنفي                                        143