دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

تبیین بحران سرمایهداری

 

 

 

         لئو پانیچ

         مارتین کونینکز

         جان بلامی فوستر

          اشلی اسمیت

          کریس هارمن

          اندرو کلیمن

          دیوید مک نلی

          مایکل رابرتز

 

 

          تبیین بحران سرمایهداری

         لئو پانیچ، مارتین کونینکز، جان بلامی فوستر، ویلیام تاب، اندرو کلیمن، دیوید مکنلی، اشلی اسمیت، مایکل رابرتز

          برگردان: ح.آزاد، صادق افروز، پرویز صداقت،آرمان پویان،ایوب رحمانی

          طرح روي جلد: فوسه

          انتشارات بيدار

          پاییز 1389

          قیمت : 15 یورو

 

 

آدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar) Bei IranischBibliothek

Tulpen str 15

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

فهرست

الف- سیر تحول بحران

بحران مالی کنونی.......................................................................................ترور ایوانس.............................5

 

ب- تبیین بحران از منظر تناقضات نظام مالی جهانی

هشت تز در باره بحران اقتصادی..........................................................ل. پانیچ و س. گیندین...............37

قدرت مالی امریکا................................................................................... ل. پانیچ و م.کونینگز...............45

سرمایه مالی جهانی................................................................................دیوید مک نلی..........................91

مصاحبه با دیوید هاروی.......................................................................... دیوید هاروی.........................109

مالی سازی علت بحران؟.........................................................................مایکل رابرتز..........................121

دیدگاههایی پیرامون رکود بزرگ................................................................مایکل رابرتز......................129

 

ج-تبیین بحران از منظر گرایش نزولی نرخ سود

بحران در مرکز نظام..................................................................................اندرو کلیمن..........................135

از سقوط اعتبار (بانکی)  تا شبح بحران جهانی....................................کریس هارمن............................157

کاپیتالیسم زامبی........................................................................................کریس هارمن....................181

 

د- تبیین بحران از منظر انحصارات و مازاد تولید

مالیگرایی سرمایه و بحران ......................................................................جان بلامی فوستر.................189

چهار بحران نظام معاصر سرمایهداری جهانی...............................................ویلیام تب........................219

جهان در بحران........................................................................................جان بلامی فوستر.................247

گنداب سمی مالی......................................................................................جان بلامی فوستر.................259

آیا مارکسیسم میتواند بحران کنونی سرمایهداری را توضیح دهد؟ ..........ا. اشمیت..........................283

 ذ- تبیین بحران از منظر نظام جهانی........................................ایمانوئل والرستاین............293