دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

 

 

برگردان فروغ اسدپور

 

 

        سوژه انقلابی (معرفی آرای موشه پوستون)

        مایکل لبوویتز

        برگردان: فروغ اسدپور

        انتشارات بيدار

        مهر 1387

 

 

 

آدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar) Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

www.nashrebidar.com

 

در سوئد:

 

 

 

 

 

فهرست

 

یادداشت ناشر…………………………………………………………………………………5

 

مقدمه مترجم………………………………………………………………………………….. 9

 

بازاندیشی در نظریه اجتماعی. ……..………………………..گیدواستاروستا........19

 

نقد و تحول تاریخی…………………………………………...موشه پوستون……….......27

 

نظریهپردازی ساختار عمقی سرمایه……………….. رابرت آلبریتون……………57

 

سوژه و ضد سوژه………………………………………….کریس آرتور…………………..75

 

درباره تلاش شجاعانه اما ناموفق پوستون………………بونهفلد………………125

 

پایان مرگ سوژه…………………………………………….پیتر هادیس………………...141

 

شکل دوگانهی کار در جامعه سرمایهداری……………. دیوید مکنلی…………165