پل سوئیزی وفادار به انقلاب تا دم مرگ

بازگشت به صفحه قبل

 

پل سوئیزی

(وفادار به سوسیالیسم تا دم مرگ!)

 

 

 

 • وفادار به سوسياليسم تا دم مرگ (مجموعه مقاله)
 • پل سوئيزي
 •  مترجمان:
 • ع. ميرزايي
 • ح.آزاده
 • ن. زرافشان
 • م. محيط
 • ع. بهار
 • ح. ماسالي
 • ت. حقشناس
 • طرح روي جلد: كريم
 • انتشارات بيدار
 • مرداد 1383

 

  آدرس:

 

Iranischer Kulturverein (Bida 

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)

Stadsparkasse Hanoover

Kt-Nr:172073

   BLZ:25050180

 

فهرست

 

وفادار به سوسياليسم تا دم مرگ .......................................................      5

مصاحبه با سوئيزي ...........................................................................     23

آينده شوروي ....................................................................................   59

اقتصاددان و بنيان‌گذار مانتلي ريويو..................................................          67

بحراني در ماركسيسم.......................................................................     103

جامعه پس از انقلاب........................................................................       109

موخره جامعه پس از انقلاب ...........................................................          121

بحران به نقطه اوج مي رسد .........................................................           127

 سال هزار نهصد هشتاد و نه ........................................................           131

انتقال به سوسياليسم ....................................................................      135

سوسياليسم و محيط زيست .........................................................         151

 مانيفست در عصر ما ..................................................................           159

يادداشتي بر جهاني شدن ............................................................          163

با تشكر از همكار عزيزمان ناصر سعيدي

 كه ايده تهيه اين دفتر از اوست