دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

مبارزه طبقاتی

برنامه ارفورت

 

 

 

کارل کائوتسکی

 

ح.ریاحی

 

 

 

 

فهرست

مقدمه                                                     

  فصل نخست : نابودى توليد خرد                   

1 _ توليد خرد و مالكيت خصوصى                  

2 _ كالا و سرمايه                                      

3 _ شيوه توليد سرمايه دارى                        

4 _ مبارزه مرگ و زندگى توليد كوچك           

  فصل دوم : پرولتاريا                                 

1 _ از شاگرد تا پرولتاريا                             

2 _ دستمزدها                                        

3 _ تلاشى خانواده پرولتر                           

4 _ فحشا                                              

5 _ ارتش‏ ذخيره صنعتى                           

6 _ افزايش‏ تعداد پرولتاريا، پرولتارياى  تجارى و تحصيلكرده                             

  فصل سوم : طبقه سرمايه دار                      

1 _ تجارت و اعتبار                                 

2 _ تقسيم كار و رقابت                              

3 _ سود                                       

4 _ (اجاره ) رانت

5 _ مالياتها                                   

6 _ سقوط نرخ سود                             

7 _ رشد توليد بزرگ ، سنديكاها و تراست ها     

8 _ بحرانهاى اقتصادى                         

9 _ اضافه توليد مزمن                           

  فصل چهارم : ثروت اشتراكى آينده            

1 _ اصلاح اجتماعى و انقلاب اجتماعى            

2 _ مالكيت خصوصى و مالكيت مشترك           

3 _ توليد سوسياليستى                           

4 _ مفهوم اقتصادى حكومت                     

5 _ سوسياليسم دولتى و سوسيال دموكراسى        

6 _ ساختار دولت آينده                         

7 _ الغاى خانواده                              

8 _ مصادره داراييها                           

9 _ تقسيم توليدات در حكومت آينده             

10 _ سوسياليسم و آزادى                       

  فصل پنجم : مبارزه طبقاتى                 

1 _ سوسياليسم وطبقات دارا                   

2 _ نوكران و .جيره خواران                    

3 _ زاغه ها                                  

4 _ جوانه هاى پرولتارياى مزد بگير            

5 _ پيشرفت پرولتارياى مزد بگير              

6 _ كشاكش‏ بين گرايشات تعالى بخش‏ و تحقيرآميزى كه بر پرولتاريا اثر ميگذارد         

7 _ بشردوستى و قانون كار                    

8 _ جنبش‏ سنديكايى                         

9 _ مبارزه سياسى                            

10 _ حزب كارگر                            

11 _ جنبش‏ كارگرى و سوسياليسم             

12 _ حزب سوسياليست _ اتحاديه جنبش كارگرى و سوسياليسم                         

13 _ خصلت بين المللى جنبش‏ سوسياليستى                                 

14 _ حزب سوسياليست ومردم