فمینیسم و کار خانگی

بازگشت به صفحه قبل

 

فمينيسم و كار خانگي

 انتشارات بيدار

فمينيسم و كار خانگي

نويسندگان: مارگارت کولسون و دیگران، مارگارت بنستون، راونتری، والي سكومب

مترجمان:آ.يونسي، افشار، فرهاد سيدلو

طرح روي جلد: كريم

انتشارات بيدار

قيمت: 5 يورو

 

 

 

 

This is a Persian translation of

The Housewife:

REPLY to CIRITICS

by Wally SECCOMBE

NEW LEFT REVIEW

Translated by Farhad Seyedlo

 

آدرس:

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

فهرست

کار زن در سرمایه‌داری          مارگارت کولسون و دیگران                     5

در باره کار خانگی زنان         "گروه اقتصاد سیاسی زنان"                   27

اقتصاد سیاسی رهایی زنان                     مارگارت بنستون              53

باز هم در باره اقتصاد سیاسی رهایی زنان  راونتری                           71    

پاسخ به منتقدان                                   والي سكومب                  81