دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

هژمونی، روابط نیرو و بلوک تاریخی

 

 

 

 

آنتونیو گرامشی

 

 

 

        هژمونی، روابط نیرو و بلوک تاریخی

        آنتونیو گرامشی

        برگردان: گروه مترجمان

        پاییز 1389

 

 

 

 

 

 

فهرست موضوعات

 

هژمونی، روابط نیرو و بلوک تاریخی....................................................5                            

گرامشی و نظریه هژمونی.................................19

انقلاب و حزب از دیدگاه گرامشی..........................31

مروري بر مفاهيم جامعه مدني و هژموني....................................................65

آنتونيو گرامشي...........................................79

آشنایی با آرای ﺁنتونیو گرامشی...........................95

ایده هژمونی گرامشی......................................101

گرامشی و منطق پیکارهای هژمونیک در جامعه مدنی.........................................115