دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

در باره دموكراسي نمايندگي و مستقيم

 

        تيم ولفورت

        ديويد هلد

        مكفرسون

        آلن دوبنوا

        آربلاستر

        توني آندره‌آني

 

 

 

بيدار

        نام كتاب: در باره دموكراسي نمايندگي و مستقيم

  • نويسندگان: تيم ولفورت، ديويد هلد، مكفرسون، آلن دوبنوا

آربلاستر، توني آندره‌آني

        مترجمان: ع. مخبر،ح. مرتضوي، ب. نادرزاد، س.عزيزي، م.پدرام ب.كيوان

        انتشارات بيدار

        طرح روي جلد:كريم

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                       آدرس:

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)

Stadsparkasse Hanoover

Kt-Nr:172073

BLZ:25050180

 

  • دوران گذار پس از انقلاب                             تيم ولفورت5

 

  • مدل دموکراسی مشارکتی                    ك. مكفرسون 31

 

  • دموكراسي نمايندگي، مستقيم...                 توني آندره‌آني 57

 

  • نمايندگي و دموكراسي مستقيم                 آ.آربلاستر  81                 

 

  • به سوي دموکراسی مشارکتی                   آ.دوبنوا   91

 

  • مشاركت، آزادي و دموكراسي                ديويد هلد 103