بازگشت به صفحه قبل

      دفترهای بیــــــــــــــــــــدار

مارکس و طبقات

دفتر بیدار 11

طبقات در تئوري ماركس

 ديويد بي هوستن  

   دانشگاه پيست بورگ

تحليل طبقاتی، تاريخ و رهايی 

نويسنده: اريك اولين رايت

مترجم: سارا محمود

طبقه و تحليل طبقاتی

نويسنده: گوگليلمو كارچيدی

ترجمه: روبن ماركاريان

 

 

در معرفی و نقد مارکسیسم تحلیلی

دفتر بیدار 8

آيا "ماركسيسم تحليلى" ماركسيسم است؟ 

نوشته مايكل لبووتيز

   ترجمه بابك پرويزى

در دفاع از ماركسيسم تحليلى

   نوشته تامس‏ مير 

 ترجمه بابك پرويزى

 از وهم گرايى الزامى تا گزينش‏ عقلى؟

نقدى بر تئورى گزينش‏ عقلى نئوماركسيستى

 رونالد.ا.كيف

مارکس چگونه بی معنا می شود

ارنست مندل

نقدی بر تئوری گزینش عقلانی

رونالد کیف

معرفی چند کتاب در بازه مارکسیسم تحلیلی

آلن رایان

 

.ویژه جامعه مدنی

دفتر بیدار  6

تكامل مفهوم جامعه مدنى

هانت

 مترجم ی آبخون

جامعه مدنى در سرمايه‌دارى و سوسياليسم

  نوشته الوين گولدنر

   برگردان: ح رياحى

"جامعه مدنى" وتهى شدن ارزش‏ دمكراسى

ِلن ميك سينز_ وود _لندن

گرامشى و مفهوم جامعه مدنى

نگارش‏:نُربِرتو بوبيو 

   برگردان: پرويز آذر

 

گرامشى، جامعه مدنى و بوروكراسى

 

جامعه مدنى: بررسى سودمندى يك اصطلاح تاريخى

  نوشته : كريشان كومار

از كالج كينر دانشگاه كنت دركانتربورى

            ح . رياحى  

 

باز هم جامعه مدنى: پاسخى به مقاله

"خودساماندهى  اجتماعى، فرهيختگى و جامعه شناسى"

                        نوشته كريستوفر برايانت*

تام پين و جامعه مدنى

         نوشته:  مليسالين

 

 

 

مارکسیسم و مسئله انسان

دفتربیدار9

انسان گرایی مارکسیستی

میشل لووی

امید به سوسیالیسم در ژرفنای تاریگی

نورمن جراس

انسان بهینه

ماری فریترهند

انسان در سنت لیبرالی و سوسیالیستی

استفانو پتروسیانی

انسان گرایی انقلابی ارنست مندل

میشل لووی