دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

جديدترين حملات تبليغاتي برعليه جنبش دهقانان بي زمين

منبع    : z.net

مترجم : علي يوسفي

  

 در اواخر ماه مارس 2003 بخشي از مطبوعات برزيل حملات تبليغاتي شديدي بر عليه (ام.اس. تي. ) آغاز كردند. عنوان خشمگينانه، تيترهاي بزرگ، عكسهاي تحريك آميز  و سوژههاي اغراقآميز گوشههائي از اين حملات تبليغاتي را تشكيل مي داد. به گونه اي كه چنين وانمود شود كه بر كشور يك حالت جنگي حكم فرماست. براستي اما چه اتفاقي افتاده است!

    در ايام معروف به "هفته كارناوال " سه مزرعه به اشغال در آمد. اشغالهايي كه در طول ماههاي اخير كم و بيش در مكانهاي مختلف انجام گرفت، كه برخي از آنها نيز از سوي تشكلهاي محلي كه هيچ رابطهاي هم با (ام. اس. تي. ) ندارند. همه اينها اما دليلي بر اعلام "خطر امنيت ملي " نمي شود. در ثاني، اكسيونهايي هم در جلوي دفاتر اينكرا در سويبا و گايانيا انجام گرفت كه در هر دو مورد (ام. اس. تي. ) هماهنگيهائي با كارگران داشته است. هدف (ام. اس. تي. ) اين بود كه در واقع جلوي اشغال دفتر اينكرا  توسط گروهي معروف به ( ام. تي. آ.) (يعني جنبش اشغال براي ايجاد مناطق مسكوني) گرفته شود كه در جريان آن و برخوردهايي ايجاد شده، شيشههاي دفتر شكسته شد. در گايانيا تظاهراتي آرام با حمايت كارگران اينكرا انجام گرفت تا از دولت خواسته شود نمايندهاي براي مذاكره با ( ام. اس. تي. ) منصوب كند. اكنون در ذهن همه آنهايي كه گزارشات اين حوادث را در روزنامهها خواندهاند اين شبهه ايجاد مي شود كه ( ام. اس. تي. ) قصد براندازي لولا را داشته و در واقع به او اعلام جنگ داده و از او مي خواهد كه يك روزه رفرم ارضي را به اجرا در آورد.

اين گونه غيرواقعي جلوه دادن اخبار از طرف به اصطلاح "وسايل ارتباط جمعي بزرگ " برعليه جنبشهاي اجتماعي كوچك برعليه آنهايي انجام مي گيرد كه به راه اندازي جنگ رواني دامن ميزنند و به واقعيت توجه ندارند. قشر ممتاز جامعه هنوز از شوك انتخاباتي اكتبر گذشته كه بر او وارد شد، فارغ  نگشته است. آنها مي دانند كه اكثريت جامعه عليه سياست نئوليبرالي آنها راُ ي داده اند . آنها مي دانند كه مردم براي رفرم ارضي در انتخابات شركت كرده اند. آنها مي دانند كه بي زمينان لولا را انتخاب كردهاند و لولا اقداماتي در جهت رفرم ارضي انجام مي دهد. بدين منظور آنها از هيچ اقدامي فروگذار نخواهند كرد تا دولت نتواند به وعدههاي خود عمل كند. سلاح اصليشان در اين راه مبارزه ايدئولوژيك از طريق وسايل ارتباط جمعي خواهد بود تا مانعي براي جنبش اجتماعي و پيشرفتشان ايجاد كنند. از هرگونه مبارزه اجتماعي پرچمي مي سازند تا وانمود شود كه اين مبارزه برعليه دولت است. آنها تلاش مي كنند تا ارزيابي غلط از راديكاليسم بدست داده شود تا از اين طريق رابطه جريان چپ درون دولت لولا با جنبش اجتماعي قطع شود و مسير انزوا طي كند. اين است علت اصلي خشم و كينه آقايان طبقه مسلط جامعه كه حاضر نيستند خدشهاي به قدرتشان وارد آيد.

    مشكلات اجتماعي اما با خبرسازيهاي اجتماعي حل نشدني است و تنها در تجربه و عمل مشخص تودهها و دستاوردهاي آنها از پيش برداشته مي شود. ما روشن و با صداي بلند گفتهايم كه مخالفين و دشمنان، سيستم به اشغال درآمده و مدل نئوليبراليسم است. ما با تمام توان خود با آنها مبارزه خواهيم كرد.  ما مي گوييم هرچند با دولت انتخابي مردم همكاري مي كنيم ولي استقلال خود را نيز حفظ خواهيم كرد.

    آنها مي خواهند تا قطع رابطه ميان جنبش و حكومت و بالعكس، تمامي دستاوردهاي اجتماعي كنوني، ازجمله كوتاه شدن دست اقشار بالاي جامعه از امتياز اشرافي را نابود كنند و اين شدني نيست.