دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

برزيل، لولا

نويسنده : روزير يورباخ

مترجم  : علي يوسفي

      با گذشت چند ماهي از روي كار آمدن لوئيس ايناسيو لولا به عنوان رئيس جمهور برزيل، هنوز به طور تقريبي 60% مردم كشور از او حمايت مي‌كنند. برنامه  "نابودي گرسنگي " كه يكي از طرح‌هاي اوليه او بود در سراسر كشور در حال پياده شدن است. همان‌گونه كه او در مبارزات انتخاباتي اش نيز قول داده بود، كميسيون هاي گوناگوني كه از اقشار مختلف تشكيل مي‌شوند، بوجود آمده اند كه توصيه و پيشنهادات خود را در مورد مسائل كليدي با مسئولين سياسي جامعه در ميان مي نهند.  از جنبه ديگر اما آن‌گونه كه رينالد گونزالس استاد دانشگاه دولتي ريودوژانيرو در مسائل اقتصادي مي گويد: " لولا در زمينه مسائل مالي با يك بمب ساعتي كه هر لحظه امكان انفجار آن مي رود، رو به رو است." خلاصه اينكه لولا هر چند كه در عرصه ايجاد تغييرات در زمينه سياست هاي اجتماعي با سرعت شگفت‌انگيزي  رو به پيش مي رود، اما در عرصه اقتصادي با مشكلاتي رو برو ست كه هر يك از آنها مي تواند دولت او را ساقط  و سرنگون سازد.

    اولين بحران از اين نوع ورشكستگي كامل سيستم تامين اجتماعي است. ميراثي از حكومت هاي سابق. سزار بنيامين جامعه شناس و رئيس يكي از همين جنبش‌هاي توده‌اي مي گويد: "هنريكو كاردوزو با سياست تجارت آزاد نئو ليبرالي خود در واقع از رشد بخش مولد جامعه جلوگيري كرد و باعث گشت در خزانه دولتي از پرداخت به عنوان مثال حق بازنشستگي به مقدار قابل توجهي كاسته شود و يك زماني همه متوجه نشدند كه دريافت كننده حق بازنشستگي بسيار بيش‌تر از پرداخت كنندگان هستند و در برزيل چون ذخاير ديگري هم‌چون ايالات متحده آمريكا وجود ندارد كه از آن صندوق اين حقوق تامين شود مسئله پيچيده تر گرديده است." در مورد قروض و بدهي‌هاي برزيل گونزالس معتقد است كه :" دولت به خاطر بدهي هاي خارجي و داخلي‌اش كه بسيار بالا نيز هستند، با يك بحران مالي بي سابقه رو به روست كه خيلي ساده بايد بگوئيم كه در كوتاه مدت و حتي بلند مدت قابل پرداخت نخواهند بود". سنگيني بار اين قروض هنگامي سير صعودي به خود گرفت كه پول برزيل در سطح بين المللي ارزش خود را از دست داد. البته اين مسئله هنگامي اتفاق افتاد كه لولا هنوز بر سركار نبود. در حال حاضر قرض‌های اين كشور 56% كل توليد ناخالص ملي آن را تشكيل مي دهد. لولا براي اينكه با بحران مالي كنوني مقابله كند برخلاف نظر و خواسته‌هاي بسياري از اعضاي بلند پايه حزب (پ. ت) برزيل از روش‌هاي سنتي بهره مي‌برد تا از اين طريق از عهده بازپرداخت قرض‌ها برآيد.

    وي قبلاً به وزير اقتصاد خود گفته است تا به درجات بالائي از مخارج دولتي بكاهد و بودجه اضافي پيش بيني شده كه بالغ بر 3.75%  است را تا حد 4.25 % بالا ببرد. در زمينه بازپرداخت قروض هيچ گونه اقدامي مگر بازپرداخت نقطه آن‌ها صورت نگرفته است. براي جلوگيري از فرار سرمايه ها نرخ بهره از 25.5 % به 26.5 % تغيير يافته است. لولا از حمايت كامل جناح هايي از حزب برخوردار است كه در پي تغييرات و رفرم هاي ساختاري در بخش مالي هستند و بر سيستم ماليات دولتي و ايجاد ساختارهاي جديد بر آن پاي مي فشارند. درآمدهاي مالياتي در حال حاضر اساساً از قبل ماليات بر درآمد ها تاُمين مي شود. اين به مفهوم آن است كه 20 % از فقيرترين و كم درآمدترين قشر جامعه تقريباً 24 % كل درآمدشان را صرف پرداخت ماليات مي كنند. بانک جهاني به عنوان مثال از برنامه "ضد گرسنگي" لولا حمايت مي كنند و آن را به عنوان مدل موفق ارزيابي كرده و تا جايي كه 5 ميليارد دلار براي پيشبرد آن اختصاص داده‌اند. گونزالس اما از طرف ديگر معتقد است كه اين‌ها همه نوعي زمان خريدن است، زيرا كه افزايش قرض‌ها به همراه قرضه‌ا سابق موفقيت را براي انفجار بمب ساعتي مورد نظر نزديك مي كند. ونسنز مي گويد: "لولا و مشاورين اقتصادي او بهتر است تا دير نشده با روش گذشته مرزبندي كرده  و بديل ها و راهبردهاي جديد را كشف و تقويت كنند. براي اين كار چاره اي جز تكيه بر اكثريت جامعه و سازماندهي آنان نيست".