دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

بحث­هایی درباره انتقال به سوسیالیسم

 

 

 

ˇ        پل سوئیزی

ˇ        ارنست مندل

ˇ        ای. بیوک

ˇ        میشل لووی

ˇ        مارتین کارنوی

ˇ        استفانو پتروسیانی

ˇ        تیم ولفورت

ˇ        نیکوس پولانزاس

 

بیدار

 

 

بحث­هایی درباره گذار به سوسیالیسم

گروه نویسندگان: ارنست مندل، پل سوئیزی، تیم ولفورت، استفانو پتروسیانی، میشل لووی، مارتین کارنوی، نیکوس پولانزاس

مترجمان: ح.ریاحی، نسرین پرویزی، شهرام قنبری، ناصر سعیدی، فرهاد سیدلو، وحید کیوان

طرح­روی جلد: کریم

قیمت 10 یورو

This is a Persian translation of

New Socialisms - Futures beyond globalization

Edited by Robert Albritton, Shannon Bell, John R. Bell, and Richard Westra

Routledge, LONDON AND NEW YORK

First published 2004

Translated by Farhad Seyedlo

 

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

در سوئد:

Andishe

Box2233

40314Götenborg

sweden

 

 

 

فهرست

 

الف- قوانین عمومی دوران گذار

 

پیرامون گذار به سوسیالیسم                              پل سوئیزی                                  5

 

ده تز در باره قوانین اجتماعی و اقتصادی                 ارنست مندل                              19

 

اسطوره جامعه انتقالی                                   ای. بیوک                                 47

 

انتقال به سوسیالیسم                                     پل سوئیزی                              67

 

اقتصاد در دوره گذار                                    ارنست مندل                            87

 

ب- ساختار سیاسی دوران گذار

 

دوران گذار پس از انقلاب                                 تيم ولفورت                            127

 

به سوی یک سوسیالیسم دموکراتیک                                   نیکوس پولانزاس                       157

 

دولت، دموکراسی، و گذار به سوسیالیسم                          مارتین کارنوی                          179

 

سه مفهوم درباره آزادي                                                 استفانو پتروسیانی      211

 

ج- گذار در کشورهای پیرامونی

 

پیدایش نظریه عام (انقلاب مداوم)                          میشل لووی                        227

  

بحث " بن­بست" و تکامل سوسیالیست                                                          ریچارد وسترا                271