دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

 

سوسیالیسم را حالا بنا کنیم

 

 

 

مایکل لبوویتز

 

 

 

گروه مترجمان

 

 

 

 

            سوسیالیسم را حالا بنا کنیم

            نویسنده: مایکل لبوویتز

            مترجمان: ح. آزاد، فروغ اسدپور،زاگرس جنگلی،پرویز صداقت، رحمت جهانبخش

            طرح روي جلد: چاپ فوسه

            انتشارات بيدار

            مهر 1387

            قیمت : 8 یورو

 

www.nashrebidar.com