دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

بدیل سوسیالیستی

( تکامل واقعی انسان )

 

مایکل لبووتیز

ح. ریاحی

 

 

 

 

          بدیل سوسیالیستی

          مایکل لبوویتز

          برگردان: ح. ریاحی

          انتشارات بيدار

           بهار 1390

 

 

 

 

 

آدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar) Bei IranischBibliothek

Tulpen Str 15

D-30167 Hannover

Tel.0511-714544

www.nashrebidar.com

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

پیشگفتار...................5

مقدمه..........................11

بخش اول: مثلث سوسیالیستی

 بازآفرینیسوسیالیسم.................................29

فصل اول: مثلث‌‌سوسیالیستی.....................31

فصل دوم: تولیدانسانها.........................49

فصلسوم: جامعههمبسته..............................71

بخش دو: مبنای مثلث سوسیالیستی

فصلچهارم:

بودن و شدن نظام انداوار........................... 93

فصل پنجم: مفهوم گذار سوسیالیستی....................115

فصل ششم: ساختن مسیری به سوی سوسیالیسیم.............. 141

فصل هفتم: تکوین شیوه مقررات سوسیالیستی.................169

یادداشتها................................................189