دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

تاك‌های عاشق (رمان)

نويسنده       : نوشين شاهرخی

طرح روی جلد               : كريم بهجت‌پور

چاپ اول                     : 2003 / 1382

چاپ و صحافی              : Fösse Druck

نشر                           : بيدار

Bidar, Am Judenkirchhof 11 c, 30167 Hannover

E-mail:  Noshin.Shahrokhi@gmx.net