دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

118962.jpg

نام كتاب: درباره­ی سوژه­ی انقلابی(جلد اول)

نويسندگان:ر.آلبریتون، م. لووی، م. دی. یتز، ه.کلیور، و. سمپن، ا.کالینیکوس، ف.ی. گاپاسین، ا. مندل

مترجمان: ح.آزاد، ف. اسدپور. ر. آغاجری، م. دلاآشوب، ی. میظر و خ. ورمزیاوری، و. تقوی، ش. م. بهرنگ، مهرداد

انتشارات بيدار

طرح روي جلد: علی

 

 آدرس:

 

 

Iranischer Kulturverein (Bidar)                                      

Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

در سوئد:

Andishe

Box2233

40314Götenborg

sweden

 

فهرست

نظریه ارزش مارکس و مسئله سوژه …………………..رابرت آلبریتون5……………

 

آیا طبقه­ی کارگر می­تواند جهان را تغییر دهد؟………… مایکل د. یتز……..….…….19

 

کار، ارزش و سلطه....................................................... هَری کليور....................... 41

کارگران اروپا.................................................................................................... 65

جنبش­های كارگري آيا اميدی هست؟......ف. ای. گاپاسين و م. دی. ييتس...................... 81

ماركس: پيروزى و اسطوره.....................................الكس كالينيكوس...................... 95

عامل دگرگون­ساز در شرایط کنونی کدام است؟................ ورنر سپمن..........................103

سوژه انقلابی در مارکسیسم لوکاچ...............................................میشل لووی......................121

نقش پرولتاریا.......................................................................... ارنست مندل..........................131