دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

مارکس و راه روسی

 

 

        مارکس و راه روسی

        نویسندگان: ت. شانین، م. لووی، ا. کینگستون من، پ. شادوپادیا، ا. دویچر، ک. اندرسون

        مترجمان: ح. آزاد، ح. مرتضوی، م. محیط، م. خنجی. م. قراچه داغی، ع. معظمی

   طرح روي جلد: چاپ فوسه

   انتشارات بيدار

   خرداد 1389

 

 

 

 

آدرس:

Iranischer Kulturverein (Bidar) Bei IranischBibliothek

Amjudenkirchhof 11C

D-30167Hanoover

Tel.0511-714544

 

 

 

 

فهرست

نامهی ورا زاسولیچ به کارل مارکس                           و. زاسولیچ                               5                                                    

پاسخ به نامهی ورا زاسولیچ                                      ک. مارکس                               9

مقدمه  مانیفست                                                      مارکس و انگلس                         11

مارکس متاخر و روسیه                                               ت.شانین                                13

نخستین انقلاب قرن بیستم                                    م. لووی                                         33

مارکس و انکلس و انقلاب روسیه                              ا. دویچر                                     43

در هم شکستن ستایش اغراقآمیز از بورژوازی         ا. کینگستون- من                         79

راه تکامل جامعه                                                    پ. سوئیزی                                117

نظام جهانی امپرياليستی                                        ج. ب. فوستر                                121

تحلیلی از نوشتههای متاخر مارکس                            ک. اندرسون                            125

گذار به سوسیالیسم                                              پ.  شادوپادیا                              147